گالری تصاویر دانشگاههای لهستان

PHOTO GALLERYAdam Mickiewicz University    تصاویر این گروه [4]
Warsaw University of Technology    تصاویر این گروه [4]
AGH University of Science and Technology    تصاویر این گروه [4]
Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy    تصاویر این گروه [2]
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University    تصاویر این گروه [4]
Collegium Civitas    تصاویر این گروه [4]
Cracow University of Economics    تصاویر این گروه [5]
Cracow University of Technology    تصاویر این گروه [4]
Częstochowa University of Technology    تصاویر این گروه [4]
Gdansk University of Technology    تصاویر این گروه [11]
Jagiellonian University    تصاویر این گروه [18]
Katowice School of Economics    تصاویر این گروه [3]
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz    تصاویر این گروه [10]
Kielce University of Technology    تصاویر این گروه [17]
Kozminski University    تصاویر این گروه [23]
Lazarski University    تصاویر این گروه [5]
Maria Curie-Sklodowska University    تصاویر این گروه [17]
Maria Grzegorzewska Academy of Special Education    تصاویر این گروه [4]
Medical University of Lodz    تصاویر این گروه [21]
Medical University of Warsaw    تصاویر این گروه [4]
Opole University of Technology    تصاویر این گروه [10]
Poznan University of Economics    تصاویر این گروه [4]
Poznan University of Medical Sciences    تصاویر این گروه [17]
Poznan University of Technology    تصاویر این گروه [7]
Pultusk Akademy of Humanities    تصاویر این گروه [5]
Technical University of Lodz    تصاویر این گروه [4]
University of Silesia in Katowice    تصاویر این گروه [4]
University of Agriculture in Krakow    تصاویر این گروه [7]
University of Economics in Katowice    تصاویر این گروه [11]
University of Lodz    تصاویر این گروه [4]
University of Szczecin    تصاویر این گروه [1]
University of Warsaw    تصاویر این گروه [4]
University of Wroclaw    تصاویر این گروه [7]
Vistula University    تصاویر این گروه [4]
Warsaw School of Economics    تصاویر این گروه [4]
Warsaw University of Life Sciences    تصاویر این گروه [3]
Warsaw University of Technology    تصاویر این گروه [4]
Wroclaw University of Economics    تصاویر این گروه [4]
Wroclaw University of Technology    تصاویر این گروه [4]
UITM University    زیر گروه [8]