1390-10-15-16-34-29

نحوه ی دریافت ارز دانشجویی
گروه مقاله : عمومی
تاریخ درج مقاله : 1390/10/15

 

نحوه ی دریافت ارز دانشجویی جهت تحصیل در لهستان :

 

براساس آن چه در وب سایت وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری ایران، اداره بورس و امور دانشجویان خارج از کشور، آمده است، مراحل و مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان شاغل به تحصیل برای دریافت ارز دانشجویی دولتی به شرح زیر است:

 

در حقیقت دانشجویی که در خارج از کشور در حال تحصیل است با گرفتن نامه اشتغال به تحصیل (verification letter) و نامه شهریه دانشگاه (tuition fee letter) از مزایای دریافت ماهیانه ۱۰۰۰$ به عنوان کمک هزینه و ۱۵۰۰$ برای هر ترم به نرخ مصوب دولتی بهرمند شود
 
 
۱- دریافت نامه های مذکور از دانشگاه که کاملا در سربرگ و با تایید رسمی دانشگاه باشد.
۲- تشکیل پرونده دانشجویی در سفارت ایران در لهستان با مطالعه این لینک
۳- تایید نامه های دانشگاهی توسط سفارت ایران در لهستان
۴- مراجعه به سایت نشا و مطالعه راهنمای ثبت نام و ثبت نام در این سایت و بارگزاری تمامی مدارک مورد نیاز در سایت
 
 
ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ:
 
  1.  ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎ ﺑﻪ آدرس ww.nesha.msrt.ir
  2. ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم درﺳﺎﻳﺖ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎﻳﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﺧﻮاست‌ها ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺛﺒﺖ و پی‌گیری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻳﺖ:

  1. ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮم ﺟﺎری از دانشگاه مربوطه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﻳﺮان در ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ (وﻳﮋه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ) و ﻳﺎﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎ ﺷﺮوع دوره ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﻪ ﻣﻨﻘضی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  2.  ﻛﺎرت ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ( وﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن) و ﻳﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴلی
  3. ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
  4. وﻳﺰای داﻧﺸﺠﻮیی ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

 

 

ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ

 

  1. نامه معرفی به ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮای ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤ‌ﺴﺎل ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر ﺻﺎدر می‌ﮔﺮدد.
  2. اراﻳﻪ اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنی ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دارﻧﺪ اﻟﺰامی اﺳﺖ. داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺻﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد راﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎیستی ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ رسمی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ آدرس اﻳﻤﻴﻞ اﻳﻦ اداره ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی  ezamazad@iranscholarship.net  و ﻳﺎ eshteghal.tahsil@gmail.com ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  3. ناﻣﻪ ﻣﻌﺮفی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﻚ و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا اﻛﻴﺪا ﺗﻮﺻﻴﻪ می‌شود ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ ارزی ﺑﺎنک‌های دولتی ﻳﺎ ﺧﺼﻮصی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از ﭘﺮداﺧﺖ ارز اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻫﺮ ﺗﺮم ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  4. معرفی نامه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺗﺐ داﻧﺸﺠﻮیی و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر است و ﻣﻴﺰان ارز ﭘﺮداختی و ﻧﻮع ارز ( دﻻر ، ﻳﻮرو ﻳﺎ…)، ﻗﻴﻤﺖ آن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎنک‌ها ﺑﻮده و وزارت ﻋﻠﻮم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

 

گفته می‌شود بانک‌ها به ثبت نام‌های قبل از سال  نود، دلاری پرداخت نمی‌کنند. لذا دانشجویان محترم باید پس از انجام مراحل ذکر شده، اسکن پرینت ثبت نام ترم جاری را که توسط سفارت مهر شده ،به خانواده (فقط پدر یا مادر) فرستاده تا مراتب را ایشان به انجام رسانند.

 

لازم به یادآوری است که نباید این ارز دانش‌جویی را با ارز مسافرتی که به کلیه مسافران عازم خارج از کشور تخصیص داده می‌شود (و مقدار آن دوهزار دلار برای مسافران عادی و هزار دلار به ازای هر مسافر که با ویزای غیر از ویزای مسافرتی سفر می‌کنند است) اشتباه گرفت.

 

 


بستن http://www.polanduniversities.pl/article/عمومی/1390-10-15-16-34-29.html
تاریخ درج مقاله : 1390/10/15     منبع مقاله : http://iranscholarship.msrt.ir/images/forms/arzi.pdf      تعداد بازدید : [5922]     آدرس مستقیم
قبلی